Innovativa ventilationslösningar

Energisnåla alternativ för bättre inomhusluft
Fastighetsdokumentation

Kunder som vi hjälper med fastighetsdokumentation har ofta en underhållsintensiv verksamhet och ett uppenbart behov av tillgänglig och uppdaterad information. Vi ser till så att ritningar och övrigt digitaliseras och samlas i ett PDF-dokument, där användaren snabbt kan hitta fram till rätt information. Säkrare versionshantering och smidigare tillgänglighet för stora grupper av användare är några av fördelarna.


Energi och miljö
Ett målmedvetet arbete med miljö och energifrågor bidrar både till ökad trivsel för de som vistas i byggnaden och ett ökat fastighetsvärde. Våra kunder anlitar oss för att hitta lösningar som ger en effektivare energianvändning, bättre inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan. Vi bistår också gärna i arbetet med miljöcertifiering av fastigheter.FÅ EN GRATIS UPPSKATTNING

 
 
 
 

Sakkunnig VENTILATIONSTEKNIKER

sanering och renovering

Syfte 

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage och förebygger fuktskador.

Smuts påverkar flödena i ventilation systemet och sämre flöden ger negativa effekter. Mindre luft passerar i systemet och ventilations- fläktarna får arbeta hårdare för att få luften att cirkulera, Konsekvensen är sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och mer slitage på utrustningen. En ventilationsrengöring är viktigt för att få ett funktionsdugligt och driftsäkert ventilationssystem vilket minskar risken för hälsoproblem.

Genom ventilationsrengöring får man rena ventilationskanaler, förbättrad ventilation genom tillförsel av mer friskluft samt bortförsel av skämd luft. Med hjälp av ventilationsrengöring minskar även mögelbildningar och förökning av bakterier.

OVK

OVK hänger ihop med bra ventilation

Ett ventilationssystem ska fungera perfekt oavsett om det handlar om en lägenhet eller en hel byggnad. Detta är givetvis viktigt av många olika anledningar.

Det viktigaste är att man måste ha en bra luftmiljö inomhus. Detta främjar hälsan för alla inneboende men även fastighetens egen hälsa. Dessutom är det viktigt att betona att ett fungerande ventilationssystem ska finnas i varje byggnad enligt gällande svensk lag. Vem bär ansvaret för att skapa en fungerande ventilation? Svaret är kort –ditt eget.

Vi ser fram emot att höra från dig.

Optimering av ventilation

Inte nöjd med ditt hus miljö

Syfte 
Det första syftet med arbetet är att skapa ett energieffektivt ventilationssystem på
fastigheten. Detta görs genom tänkbara förslag på effektiviseringsmöjligheter på det befintliga systemet och ett nytt ventilationssystem som kan ge ekonomisk besparing för hyresvärden. Energibesparingar för fastigheten innebär minskning av kostnader och miljöpåverkan eftersom resursanvändning minskas.
Medan det andra syftet är att fastställa graden av upplevda problem som drag och obehag som hyresgästerna har upplevt i deras lokaler. Upplevelsen av inomhusklimatet beror på olika faktorer som till exempel lufthastighet,luftfuktighet, luftenstemperatur, värmestrålning från omgivande ytor, aktivitet och klädsel (Boverket, 2012). I det här arbetet används dataloggar för mätning av CO2,lufthastighet, fukt och temperatur


Luft och ventilation i bostäder Frisk luft inomhus är viktigt för vår hälsa, då vad du själv kan göra för att få en bra ventilation och en bra luft ? Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd uteluft, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum. För att få en bra inomhusluft krävs ett:  rätt valt och rätt utformat ventilationssystem  genomtänkt val av byggmaterial  fuktsäkert byggande. Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta. Det är tillåtet att minska uteluftsflödet till lägst 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta när ingen är hemma, för att spara energi. Luften i bostaden får inte medföra besvärande lukt eller negativa hälsoeffekter. För att uppnå det krävs ibland ett högre uteluftsflöde än lägsta tillåtna. Ring oss idag så kan vi utvärdera ditt ventilationssystem och se vad vi gör för att ge dig tillfredsställelse husmiljö och god husluftkvalitet


VÅR Vägpartner